Bregus? // Fragile?

Fe agorodd sioe Bregus? yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ar yr 16eg o’r mis yma. Arddangosfa gyffrous iawn o weithiau clai o gasgliadau’r Amgueddfa a dwi’n ffodus iawn o fod yn rhan ohoni. Mae yna dri darn comisiwn mawr yn y sioe gan Phoebe Cummings, Clare Twomey a Keith Harrison ac fe welir hefyd ddarnau comisiwn llai gan bedwar artist sy’n gweithio yng Nghymru, sef Claire Curneen, Walter Keeler, Adam Buick a finnau. Mi fydd y sioe ar agor tan yr Hydref ac fe geir hefyd ffilmiau am y broses o greu’r darnau ar wefan Culture Colony wrth ddilyn y linc yma: http://www.artplayer.tv/video/1129/fragile-bregus-promo-2

Dyma ychydig o flas o’r sioe:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The exhibition, Fragile? opened on the 16th of this month at the National Museum in Cardiff. It’s an exciting show that celebrates clay, showcasing works from the Museum’s collections, and I’m very fortunate to be a part of it. The Museum have also commissioned major pieces by Keith Harrison, Phoebe Cummings and Clare Twomey, as well as smaller commissioned pieces by four artists that work in Wales: Claire Curneen, Walter Keeler, Adam Buick and me. The show will be open until October and there are also films by Culture Colony about the process of creating the works by following this link: http://www.artplayer.tv/video/1129/fragile-bregus-promo-2

Here’s a little taste of the show :

IMG_0174IMG_0170IMG_0099 IMG_0115 IMG_0140 IMG_0107 IMG_0119 IMG_0125 IMG_0129 IMG_0170

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/caerdydd/digwyddiadau/?id=7948

http://ww.museumwales.ac.uk/cardiff/whatson/?id=7948

Advertisements

Bregus? / Fragile?

Dyma linc i’r ddwy ffilm gyntaf sy’n rhoi blas o’ng ngwaith i, Claire Curneen, Walter Keeler ac Adam Buick ar gyfer arddangosfa Bregus? yn yr Amgueddfa Genedlaethol ar Ebrill y 14eg

/////////////////

Here is a link to the first two films that give you a little taster of what myself, Claire Curneen, Walter Keeler and Adam Buick are creating for the exhibition Fragile? at the National Museum of Wales on April the 14th

http://www.artplayer.tv/video/979/fragile-bregus

http://www.artplayer.tv/video/1129/fragile-bregus-promo-2

Picture 2

Comisiwn Fragile? // Fragile? Commission

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar gomisiwn ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer arddangosfa ‘Fragile?’ yn y Gwanwyn. Dyma lun o’r platiau plastr dwi’n cerfio i greu casgliad yn defnyddio techneg ‘Lithophane’ (paneli porslen sy’n cael eu goleuo gan olau artiffisial) Fe agorir y sioe ym mis Ebrill.

///////////////////////////

I’m currently working on a commission for the National Museum of Wales and their exhibition Fragile? in the Spring. Here’s an image of the plaster bats I’m carving to create a collection of Lithophanes (artificially lit bone china panels) The exhibition opens in April.

lithophane

Dal i fyny / Catch up

Dyma rai o’r pethau y bues i’n gwneud yn 2015…

////////////////

Here are some of the things I did in 2015 …

————————————————————

Mi fues i’n arbrofio gyda thechneg argraffu ‘mono’ yn y misoedd cyn geni Bleddyn, ac fe gafodd y casgliad ei arddangos yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin yn yr Haf.

////////////////

I began experimenting with mono-printing on porcelain plates in the Spring, and a few examples were shown at Oriel Myrddin, Carmarthen in the summer.

http://orielmyrddingallery.co.uk/

photo 1

———————————————

Fel rhywun sy’n hoff iawn o Siapan, mi oeddwn yn falch iawn o allu gwneud casgliad o fowlenni te ar gyfer yr arddangosfa ‘Teabowl’ yn oriel Oxford Ceramics yn yr Hydref.

////////////////

As someone who’s very fond of Japan, I was delighted to be able to make a collection of Teabowls for the ‘Teabowl’ exhibition at Oxford Ceramics in the Autumn.

http://www.oxfordceramics.com/

teabowl

——————————————–

Fe ges i’n gwahodd i fod yn ddetholwr ar gyfer arddangosfa ‘Y Lle Celf’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli gydag Eddie Ladd a Nick Thornton, ac mi o ni wrth fy modd ein bod ni wedi gallu dyfarnu’r Fedal Aur am Grefft i Susan Phillips.

////////////////

I was invited to select for ‘Y Lle Celf’ exhibition at the National Eisteddfod in Llanelli with Eddie Ladd and Nick Thornton, and was delighted that we were able to award Susan Phillips with the Gold Medal for Craft.

http://www.eisteddfod.org.uk/english/2014/y-lle-celf-and-visual-arts/

susanphillips susanphillips2

——————————————

Ni fyddai’r Eisteddfod yr un fath heb ein stondin ni … a chrefft. Yn Llanelli fe Gwenno, Carwyn a minnau ddewis gwaith gan nifer o artistiaid, rhai yn gyfarwydd i ni ac eraill yn rai newydd. Roeddem hefyd yn falch iawn o gyd-weithio gyda’r cylchgrawn ‘Taliesin’. Am ragor o wybodaeth, gweler ein gwefan.

////////////////

The Eisteddfod wouldn’t be the same for me without …a chrefft. In Llanelli Gwenno, Carwyn and myself selected work by many artists, many familiar to us and others new. We were also very pleased to work with the literary publication ‘Taliesin’. For more information, see our website.

http://celfachrefft.co.uk/

achrefft1 achrefft2 achrefft3

Y tawelwch! / Radio Silence

Mae’n hen bryd i mi esbonio pam nad ydw i wedi ysgrifennu ar hwn gyhyd.

Wel, y rheswm yw fy mod wedi cael bachgen bach yn ôl ym mis Mai. Ei enw yw Bleddyn, a ma’n annwyl iawn, er, ychydig yn brysur erbyn hyn! Ma’ bywyd gwaith yn naturiol wedi newid ers hynny, ond mi ydw i’n parhau i greu ychydig ac mi o ni’n meddwl ei bod hi’n hen bryd i mi nodi ar hwn beth yn union fues i’n gwneud cyn ei eni a beth ydw i’n gwneud erbyn hyn.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I thought it was about time I explained what I’ve been doing for the past year.fiabledd

Well, the reason for being so quiet is that I had a baby boy back in May. His name is Bleddyn, and he’s a delight. Life has changed a little since then, but I thought I’d give you a quick catch-up of the work that I created just before his birth and some of the things I’ve been doing since. Here’s a little pic of us!

AUR

 

Agoriad arddangosfa AUR yn Crefft yn y Bae. Sioe o waith ennillwyr y Fedal Aur mewn Crefft a Dylunio dros y ddegawd ddiwethaf

 

/////

 

The opening of the exhibition AUR (meaning ‘Gold’) in Craft in the Bay, Cardiff.  An exhibition of the Gold Medal Winners in Craft and Design during the last decade at the National Eisteddfod of Wales

http://www.makersguildinwales.org.uk/

Image

 

‘200 years on: contemporary works in clay’

Nov 15 – Jan 12, 2013

‘200 years on: contemporary works in clay’ at Nantgarw Chinaworks Museum

Over the past year, the friends of Nantgarw have taken over the lease of the Museum from Rhondda Cynon Taff council.  A small group of us including myself, Anne Gibbs and resident artist Margo Schmidt have starting organising the exhibition schedule, and the first show celebrates 200 years since William Billingsley set-up a fine porcelain factory at Nantgarw.  It’s a very important place as it now combines historical ceramics with what is made today.  It’s also very special due to it’s location and the enthusiasm that is to be had there.

////

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ‘ffrindiau’ Nantgarw wedi cymryd drosodd y gwaith o redeg yr Amgueddfa gan gyngor Rhondda Cynon Taf. Mae grŵp bychan ohonom gan gynnwys fi fy hun, Anne Gibbs a’r artist preswyl Margo Schmidt wedi dechrau trefnu’r amserlen o drefnu arddangosfeydd, ac mae’r sioe gyntaf yn dathlu 200 mlynedd ers i William Billingsley sefydlu ffatri borslen yn Nantgarw. Mae’n le arbennig iawn gan ei fod bellach yn cyfuno serameg hanesyddol gyda’r hyn yn cael ei wneud ym maes clai heddiw. Mae brwdfrydedd y ‘ffrindiau’, hefyd heb ei ail!

Image

 

Limerick School of Art and Design

Limerick School of Art and Design

Nov 6-7, 2013

2 days of teaching at the excellent ceramics department at Limerick with Mike Byrne and Mandy Parslow.  The college is now situated in an old convent.

Image

Tach 6ed-7fed, 2013

Dau ddiwrnod o ddysgu yn yr adran serameg yn Limerick gyda Mike Byrne a Mandy Parslow. Mae’r coleg bellach wedi ei leoli mewn hen leiandy.

http://www.lit.ie/

Made London

Made London, One Marylebone, 24-27 Oct 2013

Exhibiting on the Makers Guild in Wales stand with Ann Catrin Evans, Ruth Harries and Ruth Shelley.

/////

Made London, One Marylebone, Hydref 24-27 2013

Arddangos ar stondin Urdd Gwneuthurwyr Cymru gyda Ann Catrin Evans, Ruth Harries a Ruth Shelley.

http://www.madelondon.org/

Image

 

Gair am Gelf, Prifysgol Dewi Sant / University of Trinity St David

Hydref 21

Siarad yn symposiwm ‘Gair am Gelf’ ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant gyda Osi Rhys Osmond, Iwan Bala, Owen Griffiths, Seren Stacey, Peter Finnemore a Bedwyr Williams.

/////

Oct 21

’Gair am Gelf’, a Welsh language symposium on art at the University of Trinity St David, Carmarthen with Osi Rhys Osmond, Iwan Bala, Owen Griffiths, Seren Stacey, Peter Finnemore and Bedwyr Williams.

Image