‘200 years on: contemporary works in clay’

Nov 15 – Jan 12, 2013

‘200 years on: contemporary works in clay’ at Nantgarw Chinaworks Museum

Over the past year, the friends of Nantgarw have taken over the lease of the Museum from Rhondda Cynon Taff council.  A small group of us including myself, Anne Gibbs and resident artist Margo Schmidt have starting organising the exhibition schedule, and the first show celebrates 200 years since William Billingsley set-up a fine porcelain factory at Nantgarw.  It’s a very important place as it now combines historical ceramics with what is made today.  It’s also very special due to it’s location and the enthusiasm that is to be had there.

////

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ‘ffrindiau’ Nantgarw wedi cymryd drosodd y gwaith o redeg yr Amgueddfa gan gyngor Rhondda Cynon Taf. Mae grŵp bychan ohonom gan gynnwys fi fy hun, Anne Gibbs a’r artist preswyl Margo Schmidt wedi dechrau trefnu’r amserlen o drefnu arddangosfeydd, ac mae’r sioe gyntaf yn dathlu 200 mlynedd ers i William Billingsley sefydlu ffatri borslen yn Nantgarw. Mae’n le arbennig iawn gan ei fod bellach yn cyfuno serameg hanesyddol gyda’r hyn yn cael ei wneud ym maes clai heddiw. Mae brwdfrydedd y ‘ffrindiau’, hefyd heb ei ail!

Image

 

Limerick School of Art and Design

Limerick School of Art and Design

Nov 6-7, 2013

2 days of teaching at the excellent ceramics department at Limerick with Mike Byrne and Mandy Parslow.  The college is now situated in an old convent.

Image

Tach 6ed-7fed, 2013

Dau ddiwrnod o ddysgu yn yr adran serameg yn Limerick gyda Mike Byrne a Mandy Parslow. Mae’r coleg bellach wedi ei leoli mewn hen leiandy.

http://www.lit.ie/

Made London

Made London, One Marylebone, 24-27 Oct 2013

Exhibiting on the Makers Guild in Wales stand with Ann Catrin Evans, Ruth Harries and Ruth Shelley.

/////

Made London, One Marylebone, Hydref 24-27 2013

Arddangos ar stondin Urdd Gwneuthurwyr Cymru gyda Ann Catrin Evans, Ruth Harries a Ruth Shelley.

http://www.madelondon.org/

Image

 

Gair am Gelf, Prifysgol Dewi Sant / University of Trinity St David

Hydref 21

Siarad yn symposiwm ‘Gair am Gelf’ ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant gyda Osi Rhys Osmond, Iwan Bala, Owen Griffiths, Seren Stacey, Peter Finnemore a Bedwyr Williams.

/////

Oct 21

’Gair am Gelf’, a Welsh language symposium on art at the University of Trinity St David, Carmarthen with Osi Rhys Osmond, Iwan Bala, Owen Griffiths, Seren Stacey, Peter Finnemore and Bedwyr Williams.

Image

 

Ceramics Illustrated, Ruthin Craft Centre / Darluniadu Serameg, Canolfan Grefft Rhuthun

28 September – 1 December 2013

For Ceramics Illustrated – a show curated by Sara Roberts – I combined illustration on ceramics with wallpaper. A completely new territory for me.

The exhibition also included the work of Amy Jayne Hughes, Katy Jennings, Sun Ae Kim, Hanne Mannheimer, Emilie Taylor, Sophie Wiltshire, Daniel Wright, Suet Yi.

http://www.ruthincraftcentre.org.uk/exhibitions/ceramics-illustrated/ 

ImageImageImageImageImageImageImageImage

28 Medi – 1 Rhagfyr 2013

Ar gyfer Darluniadu Serameg – sioe wedi ei churadu gan Sara Roberts – fe wnes  gyfuno darluniau ar serameg gyda phapur wal.  Tir hollol newydd i mi.

Mi oedd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith gan Amy Jayne Hughes, Katy Jennings, Sun Ae Kim, Hanne Mannheimer, Emilie Taylor, Sophie Wiltshire, Daniel Wright, Suet Yi.

http://www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/exhibitions/darluniadu-serameg/

Fireworks Now

Fireworks Now, Craft in the Bay, Cardiff, September 6th

2013 is my tenth year working at Fireworks Clay Studios and time has just flown by.  On the 6th of September, a group exhibition of work by 14 of our members was opened at Craft in the Bay. The show was curated by Alex McErlain and will tour to Y Galeri in Caerphilly and Aberystwyth Arts Centre.

crefftbae

FireworksNow, Crefft yn y Bae, Caerydd, Medi’r 6ed

Dyma fy negfed flwyddyn i yn gweithio yn Stiwdio Glai Fireworks yng Nglanyrafon ac mae’r amser wedi hedfan heibio. Ar y 6ed o Fedi, agorwyd arddangosfa grŵp o waith 14eg o’n haelodau ni yn Crefft yn y Bae. Fe gafodd y sioe ei churadu gan Alex McErlain ac mi fydd hi yn teithio i oriel Y Galeri yng Nghaerffili a Chanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth.

www.fireworksclaystudios.org

Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych / National Eisteddfod of Wales, Denighshire

3 Awst – 10 Awst

Dyma fy hoff amser o’r flwyddyn. Yn ogystal a’n sioe flynyddol ni ar stondin …a chrefft sy’n cael ei threfnu gen i, Gwenno Angharad a Carwyn Evans, mi fues i hefyd yn arddangos yn Y Lle Celf.

lowri_davies09  photo 2

3 August – 10 August

This is my favorite time of year. In addition to our annual show on our stand …a chrefft (meaning …and craft), organised by myself, Gwenno Angharad and Carwyn Evans, I also exhibited in the main visual arts exhibition in ‘Y Lle Celf’.

www.Celfachrefft.co.uk

Windows on Wales / Ffenestri ar Gymru

27 July – 22 September 2013, Ruthin Craft Centre

“Six makers’ contemporary response to Edward Pugh’s Cambria Depicta. Windows on Wales – Edward Pugh’s Cambria Depicta gave us a very personal Window on North Wales at the beginning of the 19th Century. 200 years on we are updating this with a series of contemporary women artists’ 21st Century Windows on Wales. The artists are: Eleri Mills, Christine Mills, Julia Griffiths-Jones, Lowri Davies, Luned Rhys Parri and Becky Adams”

I concentrated on a few scenes in Meirionydd (South Gwynedd), and retraced Edward Pugh’s steps around Carndochan Castle and Barmouth.  The drawings were applied to hand-built bone china spill holders.

http://www.ruthincraftcentre.org.uk/exhibitions/windows-on-wales/

Image

27 Gorffennaf – 22 Medi 2013, Canolfan Grefft Rhuthun

“Ymateb chwe gwneuthurwr cyfoes i Cambria Depicta Edward Pugh. Roddodd Cambria Depicta Edward Pugh gipolwg personol iawn ar Ogledd Gymru ar ddechrau’r 19fed Ganrif. 200 mlynedd yn ddiweddarach rydym yn diweddaru hyn gyda chyfres o Ffenestri ar Gymru yn y 21fed Ganrif gan artistiaid benywaidd cyfoes. Yr artistiaid yw Eleri Mills, Christine Mills, Julia Griffiths-Jones, Lowri Davies, Luned Rhys Parri a Becky Adams”

Fe wnes i ganolbwyntio ar ychydig o olygfeydd ym Meirionydd, gan olrhain camau Edward Pugh o amgylch Castell Carndochan ac Abermaw. Fe gafodd y darluniau eu gosod ar lestri ‘spill’ wedi eu hadeiladu a llaw mewn clai tsieina.

http://www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/exhibitions/windows-on-wales/